top of page
HGS_Thailand-2.png

เรื่องน่าสนใจ

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารสมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ชุดใหม่ ✨
ในวาระนี้ ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม โดยมี ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ เป็นอุปนายกคนที่ 1, ดร.นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล เป็นอุปนายกคนที่ 2 และ นพ.จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา เป็นอุปนายกคนที่ 3 ✨
IMG_0782.gif

กิจกรรมสมาคม

ด้านวิชาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์

ด้านสังคม จริยธรรม และกฎหมาย

แกลเลอรีศิลปะ

ด้านนโยบายและแนวปฏิบัติ

คอมพิวเตอร์ทำงานในสำนักงาน