โครงการจัดตั้ง National Genome Databank

โครงการจัดตั้งธนาคารข้อมูลจีโนมในประชากรไทย เพื่อบริหารจัดการข้อมูล และประมวลผลข้อมูล ดำเนินการโดย สวทช.​ ด้วยงบประมาณสนับสนุน 500 ล้านบาท

Genomics Thailand หรือ โครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย เป็นโครงการวิจัยด้านสุขภาพ วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและสร้างฐานข้อมูลพันธุกรรมขนาดใหญ่ของคนไทย เพื่อให้นักวิจัยได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการศึกษาวิจัยในอนาคตที่เกี่ยวกับสุขภาพของคนไทย ทำให้ประชาชนได้รับการวินิจฉัย การรักษาอย่างจำเพาะและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สวทช. เป็นผู้รับผิดชอบวางระบบ จัดหาและบำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการบริหารจัดการ การประมวลผล สร้างระบบจัดเก็บฐานข้อมูล และรักษาความปลอดภัยข้อมูลพันธุกรรมของคนไทยภายใต้โครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย ซึ่งเป็นความลับส่วนบุคคลและมีปริมาณข้อมูลมหาศาล​ด้วยงบประมาณสนับสนุน 500 ล้านบาท ประกอบด้วย
- วางระบบเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่เพื่อเก็บข้อมูลพันธุกรรม
- วางระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับประมวลผลข้อมูลพันธุกรรม
- การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลพันธุกรรม
- พัฒนา Software ต่างๆ ใช้ในโครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย
- วางระบบและทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลพันธุกรรมของอาสาสมัคร

Project Numbers

Software

ระบบรับลงทะเบียนอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย
Clinical and phenotype database เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์หาพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับโรค
Sample management system ทำให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของตัวอย่าง
Fast transfer system ช่วยส่งข้อมูลรหัสพันธุกรรมปริมาณมาก จากห้องปฏิบัติการมาวิเคราะห์ที่ สวทช.
WGS data processing และ Variant annotation-prioritization
> Software ค้นหา variants (ลำดับ DNA ที่มีการเปลี่ยนแปลง)
> Software แปลผล โดยคัดเลือกเฉพาะ variants ที่มีความสัมพันธ์กับโรคหรือการแพ้ยานั้นๆ
> Online aggregated genome database ที่รวบรวมข้อมูลพันธุกรรมเพื่อใช้ในงานวิจัย
ระบบคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันข้อมูลอาสาสมัครรั่วไหลสู่ภายนอก

Security

ข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสพันธุกรรม เป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งมีความอ่อนไหวสูง โครงการจีโนมิกส์ประเทศไทยโดย สวทช. รับผิดชอบวางระบบ ตรวจตรารักษาความปลอดภัยและดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล มิให้ผู้ไม่มีสิทธิสามารถเข้าถึงข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของข้อมูลให้สามารถเข้าถึงสิทธิได้

บทบาทของธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ

โครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย เปิดโอกาสให้นักวิจัยสามารถใช้ข้อมูล Aggregated database และ software เพื่อศึกษาวิจัยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ในการป้องกันและรักษาโรคในอนาคตได้โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านจีโนมิกส์

Project Gallery

1/1