top of page

โครงการจัดตั้ง National Genome Databank

โครงการจัดตั้งธนาคารข้อมูลจีโนมในประชากรไทย เพื่อบริหารจัดการข้อมูล และประมวลผลข้อมูล ดำเนินการโดย สวทช.​ ด้วยงบประมาณสนับสนุน 500 ล้านบาท

Genomics Thailand หรือ โครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย เป็นโครงการวิจัยด้านสุขภาพ วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและสร้างฐานข้อมูลพันธุกรรมขนาดใหญ่ของคนไทย เพื่อให้นักวิจัยได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการศึกษาวิจัยในอนาคตที่เกี่ยวกับสุขภาพของคนไทย ทำให้ประชาชนได้รับการวินิจฉัย การรักษาอย่างจำเพาะและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สวทช. เป็นผู้รับผิดชอบวางระบบ จัดหาและบำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการบริหารจัดการ การประมวลผล สร้างระบบจัดเก็บฐานข้อมูล และรักษาความปลอดภัยข้อมูลพันธุกรรมของคนไทยภายใต้โครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย ซึ่งเป็นความลับส่วนบุคคลและมีปริมาณข้อมูลมหาศาล​ด้วยงบประมาณสนับสนุน 500 ล้านบาท ประกอบด้วย
- วางระบบเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่เพื่อเก็บข้อมูลพันธุกรรม
- วางระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับประมวลผลข้อมูลพันธุกรรม
- การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลพันธุกรรม
- พัฒนา Software ต่างๆ ใช้ในโครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย
- วางระบบและทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลพันธุกรรมของอาสาสมัคร

Project Numbers

4.โครงการจัดตั้ง National Genome Databank

12 หน่วยงานเครือข่าย

I’m text. To update me, go to the Data Manager.

บทบาทของธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ

Project Gallery

bottom of page