top of page

โครงการจัดตั้ง National Bioresource Center

โครงการจัดตั้งหน่วยสกัดและจัดเก็บดีเอ็นเอในมนุษย์ของประเทศ ดำเนินการโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยงบประมาณ 200 ล้านบาท

Project Numbers

3. โครงการจัดตั้ง National Bioresource Center

I’m text. To update me, go to the Data Manager.

I’m text. To update me, go to the Data Manager.

I’m text. To update me, go to the Data Manager.

Project Gallery

bottom of page