22-23 กันยายน 2564 | โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์

กำหนดการ "ปฐมบทจีโนมิกส์ประเทศไทย"

การประชุมวิชาการครั้งที่ 1 สมาคมมนุษยพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย
กำหนดการ "ปฐมบทจีโนมิกส์ประเทศไทย"

เวลาและสถานที่

22-23 กันยายน 2564
โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ , ถนนรางน้ำ กรุงเทพ

กำหนดการ


  • 8 ชั่วโมง 30 นาที

    ดาวน์โหลดกำหนดการวันที่ 22 กันยายน 2564


  • 8 ชั่วโมง

    ดาวน์โหลดกำหนดการวันที่ 23 กันยายน 2564