top of page

ติดต่อเรา

ห้อง 703 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

88/7 ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ขอบคุณสำหรับข้อมูล !

bottom of page